การให้บริการ

ขอบข่ายการให้บริการของ TEIC มีดังต่อไปนี้

  • ให้บริการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ซึ่งแบ่งแยกไว้ทั้งความรู้อย่างง่ายสำหรับประชาชน และความรู้เฉพาะตัวสำหรับวิศวกรโครงสร้าง
  • แนะนำแหล่งข้อมูลเชิงลึกเพื่อการศึกษาต่อเนื่องและยั่งยืน