คณะผู้ก่อตั้ง – ศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวไทย

คณะผู้ก่อตั้ง ศูนย์ข้อมูลทางด้านแผ่นดินไหวแห่งประเทศไทย (TEIC) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการของ สกว. มาเป็นเป็นเวลานาน มีดังต่อไปนี้

aboutus5-254x300-3130901 หัวหน้าโครงการ

สถานที่ทำงาน


ตำแหน่ง


ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขาธิการสภาวิศวกร กรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

วุฒิวิศวกรโยธา

นักวิจัยโครงการ

สถานที่ทำงาน


ตำแหน่ง

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา

หัวหน้าหน่วยบริการการทดสอบและผลิต งานมาตรฐาน- วิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาคีวิศวกรโยธา

นักวิจัยโครงการ

สถานที่ทำงาน


ตำแหน่ง

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สามัญวิศวกรโยธา