จุดประสงค์ – ศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวไทย

จุดประสงค์ของการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลทางด้านแผ่นดินไหวแห่งประเทศไทย (TEIC) มีดังต่อไปนี้

  • เพื่อเป็นการนำความรู้รวมถึงผลงานวิจัยที่ได้ศึกษาภายใต้ทุนที่ได้รับจาก สกว. ออกมาใช้งานอย่างเป็นประโยชน์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงโดยสะดวก
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวต่อประชาชน วิศวกร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
  • เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวต่างๆของ สกว. เพื่อให้ประชาชนได้ติดตาม และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้