ขอเชิญชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์เรื่อง แผ่นดินไหว ใกล้ตัวกว่าที่คิด จัดโดย thaiseismic ศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวแห่งประเทศไทย

ด้วยเว็บไซต์ thaiseismic ศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวแห่งประเทศไทย จะมีการจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์เรื่อง “แผ่นดินไหว ใกล้ตัวกว่าที่คิด” โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นบนเว็บไซต์ thaiseismic ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผ่นดินไหว โดยจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดประชาสัมพันธ์กิจกรรมกิจกรรมข้างต้นให้ทราบโดยทั่วกัน

“รู้ก่อนไว้ป้องกัน ให้เรานั้นรู้ทันภัย”

เสวนาเว็บไซต์-thaiseismic